Photo gallery: Roby Lakatos & Ensemble in Novi Sad_ 13-01-2019